Skındıgenous húlyé, horë́lyu në́në́ k’ots’ı̨, t’at’u dë́në́, ëłk’ë́ch’a dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së k’ënáde, ghą hǫnı̨ hǫ́lı̨́, taghë ch’adhë́l- hanë́lt’ë́ ëłk’ë́ch’́a hǫnı̨. Dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ts’ı̨ ëłk’ë́ch’a layúë́ t’at’órë́łɂá hël ëłk’ë́ch’a asıë dë́rı̨tł’ı́s bëch’anı́ë básë́. Ëdırı hǫnı̨ hólı̨, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ghą, bëghárë bëk’ójá bëch’anı́ë hanı́së́ tthá hots’ı̨ bëk’áts’ë́dé nı̨́sı̨́.

Try now our free app
Dene