Skındıgenous húlyé, horë́lyu në́në́ k’ots’ı̨, t’at’u dë́në́, ëłk’ë́ch’a dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së k’ënáde, ghą hǫnı̨ hǫ́lı̨́, taghë ch’adhë́l- hanë́lt’ë́ ëłk’ë́ch’́a hǫnı̨. Dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ts’ı̨ ëłk’ë́ch’a layúë́ t’at’órë́łɂá hël ëłk’ë́ch’a asıë dë́rı̨tł’ı́s bëch’anı́ë básë́. Ëdırı hǫnı̨ hólı̨, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ghą, bëghárë bëk’ójá bëch’anı́ë hanı́së́ tthá hots’ı̨ bëk’áts’ë́dé nı̨́sı̨́.

    `
    Try now our free app
    Dene