EPISODE 12 – MEXICO

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 12

MEXICO

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jason Brennan

Hanı́së tthá ų́ Mayan ts’ı̨ háyórı̨lá në́dhë́ Palenque húlyę dë́në́ łá nádı́l łı̨́nı̨́. Dųë́ bëk’ë́ nǫ́në́shá, hanı́së dënë t’at’u dághı̨ná nı̨́sı̨́ há nıh yórı̨́lyę áh bënónë́tá bëghárë bënë́rë́dı́ há. Dų dzı́në́ k’ë́, Palenque Mayan ch’anı́ë kǫë́ chu nıh bąsǫrë́lnı̨ k’é hǫ́ɂą. Ëją sę̈́ Samuel Olman Mayan ch’anı́ë basë dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hë́ltsı̨ hájá. Dëchë́n yághë bąsǫrë́lnı̨ k’é, ghá nádhër, Samuel, Olman Project, hë́ltsı̨, Mesoamerıcan ch’anı́ë basë dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ghą, t’at’u dë́tł’ı́s ų́, hël t’at’ı háts’ë́dı̨ ų́.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’a Hı̨́lá

extra clip | mexico

Try now our free app
Dene