EPISODE 2 – ALBERTA

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 2

ALBERTA

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Sonia Bonspille-Boileau

Amy Malbeuf, tanı̨së́ ts’ë́n bëyásë́, ëłk’ë́ch’a asıë hë́ghą́, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hı́lë́. Amy bëch’anı́ë básë́ hánë́łtą ghárë́ ası́ë ëłk’ë́ch’a hë́ghą́. Amy hanı́së bë́lot’ı̨́në́ k’ë́së́ ąłdë́dhë́ chu táłtı́në́ áh dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ëłk’ë́ch’a hót’ı̨ áh. Amy ası́ë ëłk’ë́ch’a hë́ghą́ sı̨́ bëba ttherë́, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së yë́ɂáh ’dënë ts’ë́nı̨’ nı̨dhë́n bëch’anı́ë bë́sdółé ch’á.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Try now our free app
Dene