EPISODE 5 – SAMOA

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 5

SAMOA

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jean-François Martel

Western Samoa húłı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hanı́së t’at’u bëk’á ts’ë́dé nı̨́sı̨́ ëłų dųzı́në́ k’ë kǫ́t’ë́. Sua Peter Sulu’ape ttherë́ húltá dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së há. Bëtá chu bųnághë kwı̨́ hë́l ąláná bëch’anı́ë básë́ háyorı̨lazë Apıa k’ë́yághë, Samoan ts’ı capıtal. Sulu’apes ëdı́në chų łághë ı̨łáh kǫë́ hǫts’ı̨ húłı̨ hanı́së bëlot’ı́në k’ë́së́ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së bǫɂą́. Hanı́së tthá hots’ı̨ bëghą hónı̨ hųlı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së bëba ttherë́ bëɂá dųdzı̨́në́ k’ë Samoa ëłádúnë́.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Try now our free app
Dene