EPISODE 6 – NEWFOUNDLAND

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 6

NEWFOUNDLAND

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Sonia Bonspille-Boileau

Jordan Bennett, Mı’kmaq dë́në́ hë́lı̨ ëłk’ë́ch’a asıë hë́ghą hanı́së chu dųë́ hǫts’ı̨ ch’anı́ë áh. Hanı́së t’at’u Mı’kmaq chu Beothuk dë́në́ asıë dë́rı̨tł’ı́s nı̨́sı̨́ ghárë asıë hë́ghą bëch’anı́ë bë́nórë́t’ı̨ hánadé East Coast chu horélyų Canada k’ë́yághë. Ąłdë́dhë chu t’áltı́në́ t’órë́lɂá, hë́l tth’ı̨ ı̨łághë́ ́táłtı́në́ t’órë́lɂáh dënë lá hųgór áh dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së há. Ëdı́në t’at’u yë́k’ánë́lta ëdırı hanı́së tthá hots’ı̨ bët’órë́ɂą́ nı̨́sı̨́ nánë́lɂı̨ nı̨ɂáh dųë́ bórë́t’ı̨ háné yı̨́lé bë́lot’ınë́ há bëzı̨ k’ë bëch’anı́ë bórë́t’ı̨ bë́ɂáh náts’ë́tsë́r há.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’a Hı̨́lá

extra clip | newfoundland

Try now our free app
Dene