EPISODE 7 – HAWAII

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 7

HAWAII

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jean-François Martel

Keone Nunes dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ts’ı̨ layúë́ k’órë́lya hı́lë́ nı̨dé kakau hë́ltsı̨ há dųdzı́në́ k’ë Hawaıı k’ë́yághë hanı́së k’ë́sı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së dódı̨h hánı̨. Keone bë́ba ttherë́ hanı́së k’ë́sı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së bónënı̨́dhı̨ há, dųdzı́në k’ë bëch’anı́ë hǫɂásë nátsër hánajá. Hawaııan ts’ı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së Polynesıan k’eyághë, dųë́ hǫlánı̨ në́në́ há, bak’áts’ë́dé hánajá t’a dënë Hawaııan nu k’ënádé há. Dënë tth’ı̨ k’ë́ hálɂı̨ hǫ́yı́në́ lë́, kakau bëɂá dënë nádá ú, bowë́dı̨ ú, bësdólé ch’á. Bëɂáh Aloha Hawaııans ha hǫɂásë́ nátsë́r.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’a Hı̨́lá

extra clip | hawaii

Try now our free app
Dene