EPISODE 8 – SEATTLE

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 8

SEATTLE

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Sonia Bonspille-Boileau

Nahaan, Seattle në́yą́, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hë́lts’ı̨ yëɂáh nátsë́r há bëlot’ı́në há hók’ánádhë́r. T’aghë dųë́ asıë́ hë́łtsı̨ sı̨ hanı́së chu dųë́ hǫts’ı̨ asıë t’órëłɂáh yë́łtsı̨. Háyórı̨la në́yą, ëyë́r Nahaan, dënë hádónë́łtë́n bëch’anı́ë bë́sdólé ch’á t’o áh k’ë́sjë́në́ bëghą hųlë́ nı̨́sı̨́. West Coast hots’ı̨ t’at’u asıë dárı̨tł’ı́së k’ë́së dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hë́łts’ı̨, hanı́së bëlot’ı́në tat’u asıë k’ádë́në́łta nı̨́sı̨́ k’ë́́sı̨ ërë́tł’ı́s.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Try now our free app
Dene