EPISODE 10 – ALASKA

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 10

ALASKA

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Sonia Bonspille-Boileau

Marjorıe Tahbone, Inupıaq dë́në́ hë́lı̨ Alaska hots’ı̨ asıë ëłk’ë́ch’a hë́ghą, t’a ts’ë́wı̨ bë́kǫë́ hots’ı̨ ëdı́në tthë́ bëdá k’erë́tł’ı́s. Ëłą́ kólë́ bëlot’ı́në kánt’u dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së k’ënádhë́r hı̨́lë́ áh Faırbanks hots’ı tot’ı́në yë́bá háyı̨́lá nı̨. Bı̨nı́ë́ áh, Marjorıe yëk’ë́ nádhë́r hájá bónë́nı́tthı̨ há. Inupıaq ch’anı́ë áh t’at’u dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hël bëts’ı̨ layųë́ t’órëlɂá hájá. Marjorıe chu t’a bëch’anı́ë hųtón bëɂáh dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së bëk’áts’ë́dé hánájá yatthé ts’ë́n, ts’ë́kwı hanı́së k’ë́sı̨ bëtth’ı̨ k’erë́tł’ı́s hánájá t’at’u asıë k’anë́łta básë́.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’a Hı̨́lá

extra clip | alaska

Try now our free app
Dene