EPISODE 13 – TORONTO

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 13

TORONTO

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jason Brennan

Jay Soule ëłk’ë́ch’a asıë hë́ghą dë́në́ hë́lı̨ “Chıppewar” húlye bëlot’ı́në hël háyorı̨lá nádhër. Ëłk’ë́ch’a asıë hë́ghą bëlot’ı́në t’at’u bëba hǫnı́la sı̨́ Canada k’ë́yaghë tth’ı̨ násk’ë́dh në́në́ hóts’ı̨ bëk’óją. Sǫlághë bëghę ú, Jay bą ghą hı́lchų́ bënë́në́ ch’ásı̨ në́yą. “Sıxtıes Scoop” k’ë́së́ húltá sëkwı bëtı̨kwı ghą náltsı̨ nı̨ɂá tot’ı́në́ hël nı́lyą nı̨́. Ch’ë́lakwązı̨̨ hë́lı̨ ú, Jay bëkǫë́ ch’ásë́ hë́yą nı̨́ bı̨t’ásë nádhër hë́já. Holánı̨ në́në́ há Toronto hots’ı̨ sëkwı̨ hël bı̨t’ásë nághı̨dhë́r nı̨́, bëlot’ı́në há dë́në́ kǫë́ nádhë́r hájá.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Try now our free app
Dene