EPISODE 3 – INDONESIA

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 3

INDONESIA

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Randy Kelly

Mentawaı dë́në́, nu k’ënádé Samutra, hots’ı̨ dázı̨ ts’ë́n, Indonesıa k’ë́yaǵhë. Hanı́së tthá hots’ı̨ yëk’ë́’nádé, dënë ts’ë́dı̨ nádá há, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së t’at’orë́łɂá. Mentawaı dë́në́, ëłk’ë́ch’a hádót’ı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së k’ënádé, bëch’anı́ë básë́ dëch’ë́n yághë, hots’ı̨ t’ąnchághë chu ëch’ërë bëɂı̨k’ásë́ há.
Dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hël bëɂı̨k’ásë́ áh Mentawaı dënë ts’ë́dánı̨ nádá há. Ëdırı áh dųë́ hots’ë́n bëk’áts’ë́dé. Ëdırı hǫnı̨, dënë ts’ë́nı̨ nádá há, Aman Jeprı, húlye

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Try now our free app
Dene