EPISODE 4 – BRITISH COLUMBIA

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 4

BRITISH COLUMBIA

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jason Brennan

Dıon Kaszas, asıë ëłk’ë́ch’a k’ënádhë́r dë́në́ hë́lı̨ ërı̨htł’ı́s tth’ı̨ k’ënádhë́r, ëná chų tot’ı̨në́ hë́lı̨, bëlot’ı́në Salısh ts’ë́n nátsë́r. K’anı̨ tthelë́ hots’ı̨, t’a t’u hanı́së k’ë́së́ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ghą hádónëltë́n, k’ásjë́n bëlot’ı́në bëghą hų́lë hájá nı̨́ t’o t’ot’ı́në nı̨́dél hots’ı̨. Horë́lyų nıh k’ots’ı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́t’łı́së dë́në́ dáɂı̨́ hájá t’o yónı̨łdhë́r hots’ı̨. Dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së Dıon yëghárë́ bëch’anı́ë hë́l ët’ók’o ts’ı̨ háyá sı̨ yënë́rë́nı́ há. Dıon, nųłɂı̨, t’a t’u bëlot’ınë́ k’ë dënë tth’ı k’erë́tł’ı́së hanı́së k’ë́sı̨́.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Hǫnı̨́ T’a Hı̨́lá

extra clip | british columbia

Try now our free app
Dene