EPISODE 9 – NEW ZEALAND

T’at’ı̨ghą Hǫdı́

Episode 9

NEW ZEALAND

T’a Yë́ghą Ërı̨tł’ı́s hël T’a Bë Dá Ghárë, Jean-François Martel

Tonë́na në́në́ húlta k’ë, Maorı dë́në́ New Zealand hots’ı̨ dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së, bëghą húlë́ hájá nı̨.Ts’ë́kwı̨ bëdá k’erë́tł’ı́së húlı̨ bëghárë k’óją dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së ch’anı́ë. Dųdzı́në k’ë́, dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së bëk’áts’ëdé hánájá, Gordon Toı, ttherë́ húltá, t’at’u bónënı́dhë́r há. Dųë́ t’a tsątsánë́ áh dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së sı̨́ t’orë́łɂah hanı́së t’at’u bëlót’ı́në dárı̨́tł’ı́s nı̨́sı̨́ ghárë́, Gordon bëba ta moko ttherë́ hanë́dhë ëłú bëk’áts’ë́dé wálı̨́ há. Bëts’ı̨ nı̨k’é dënë tth’ı̨ k’erë́tł’ı́së hǫ́yı́nı̨́lë́ House of Natıves húlye- bëch’anı́ë básë́ asıë básǫrë́dlı̨ kǫë́.

Biography

Dënë Dzı̨́tł’ı́s

Hǫnı̨́ T’á Borë́t’ı̨́lë

Try now our free app
Dene